ایستادن پارسا

یک خبر خوب
بزارید اول کمی قر بدم.


حالا یه بار دیگه

...............
............
.........
......
...
.
پارسا کوچولو دیشب در یک عملیات قهرمانانه در حالیکه پاهای عمه اش را گرفته بود............
یک دفعه دستها را از تکیه گاه برداشت و به صورت ناباورانه روی پاهای کوچولوش به اندازه چند ثانیه وایستاد.
البته این عمل وی به همراه جیغ مامان و عمه اش مواجه شد.
جیغ کشیدن همانا و کله پا شدن پارسا کوچولو همان.
منابع آگاه بر این باورند که پارسا کوچولو ، تا مدتها به این عمل مبادرت نورزد ( بعلت ترس و وحشتی که از جیغ ها بر او عارض شده)
حالا دست دست...

/ 0 نظر / 3 بازدید