امروز تولدمه... از صبح تا حالا هیچ کس بهم تبریک نگفته.