اوج خنده (از شدت خنده دلش درد گرفته بود)

Image and video hosting by TinyPic

برای شنیدن صدای خندش به لینک های زیر بروید :

http://www.4shared.com/file/101231363/1a284b3c/khande_parsa1.html

http://www.4shared.com/file/101231364/844cde9f/khande_parsa2.html