امروز آقا پارسا،به ما افتخار دادن و خونمون را منور کردن.

خدا جون شکرت

از این موهبتی که به ما عطا نمودی شکرت.

فرشته کوچولو من تو بیمارستان

اولین نگاه پارسا به خونمون

پارسا تو بغل باباش(یاد دنی داداش آنت تو کارتون «بچه های کوه آلپ» می افتم)