دو روز پیش پارسا را بردم برای قد و وزن ...

وزن= 10.190

قد=74

( فکر کنم پسرم داره کوتاه می مونه)برای قدش چه کار کنم؟