این عکسهای  ییلاقمون هستش. نامش برکن  و از خوش آب و هواترین محلات کجور یا به عبارت بهتر بهشت آن دیار می باشد. امیدوارم از دیدن مناظرش لذت ببرید.

یک نما از روستا

آپلود سنتر عکس ایرانیان

 خونمون تو ییلاق Megapic.ir

حیاط خونمون Megapic.ir

یک نما از ایوون خونمون (عاشق این چمن زار هستم و خاطرات زیادی ازش دارم) آپلود سنتر عکس ایرانیان 

  یک نمای دیگر از روستا آپلود سنتر عکس ایرانیان

پارسا و باباش آپلود سنتر عکس ایرانیان

اینم آقا پارسا و دختر داییم شکیلا

آپلود سنتر عکس ایرانیان

آقا پارسا

Megapic.ir